Login:  Password:  Remember?  Not a member yet? Register! Forgotten password?

UniWars

by masteusz

UniWars to zupe³nie nowa gra typu ogame. Ca³kowicie darmowa i ponadczasowa gra typu MMORPG. W œwiat tej gry mo¿na wejœæ posiadaj¹c jedynie najzwyklejsz¹ przegl¹darkê internetow¹.

UniWars to nowy rodzaj gry strategicznej rozgrywaj¹cej siê w przestrzeni kosmicznej w kilku rozleg³ych uniwersach.

UniWars posiada zupe³nie nowy silnik walki, nowe statki, budynki technologie, stworzone przez TEAM UniWars.

Z pozosta³ych gier tego typu wyró¿nia j¹ ci¹g³y rozwój i otwarcie na pomys³y samych graczy. Ponadto doskonale dzia³aj¹ca funkcja ACS [Alliance Combat System] i SD. Na starcie dostajesz zupe³nie za darmo konto PRO wersje znanego z innych gier Komandora.

U nas nie kupujesz surowców, materii czy antymaterii za SMS, wszystko jest za darmo i ka¿dy ma takie same szanse, by staæ siê gwiezdnym handlarzem czy w³adc¹ potê¿nego Imperium.

Nie czekaj do³¹cz ju¿ teraz!!!